První průkopníci fotbalu se objevují již ve dvacátých létech, věnovali se mu také někteří členové jednoty. Ale fotbal byl zatím považován za jeden z méně hodnotných sportů. V době druhé světové války hledala mládež útěchu ve fotbalu. Příznivců tohoto sportu stále přibývalo, a tak v roce 1943 začali nadšenci fotbalu budovat hřiště v dolní části obce na pozemku pana Šrámka. Na úpravě hřiště se pracovalo velmi intenzivně, aby mohlo být co nejdříve otevřeno. Činnost fotbalových nadšenců bylonutno řídit. Tak byl v dubnu 1944 založen samostatný fotbalový klub S.K. Tichá. 

První zvolený výborlogo_male
předseda Bohumil Mladěnka 
I. místopředseda Alois Drozd
II. místopředseda Karel Bordovský
jednatel Josef Vašinek
tajemník František Kovařík
pokladník Jaroslav Petřík
účetní Josef Špaček 
hospodář Alois Havel 
I. zapisovatel František Švrček 
II. zapisovatel Josef Petr 
archivní pracovník Jan Lichovník 
náčelník Miloš Fojtík 
revizoři účtu Ladislav Kašpárek, Alois Mičulek, Josef Havel (82), Josef Havel (107), Rudolf Hrbáč, Čeněk Žabka, Josef Petr (87) 

Jako každý nově vzniklý spolek, i S.K. Tichá neměl prostředky na svou činnost. Proto každý zakládající člen musel přispět peněžitým vkladem 500,-korun. Členům S.K. Tichá se podařilo po dvouletém úsilí vybudovat fotbalové hřiště, které bylo otevřeno 3.7.1945 slavnostním průvodem z horního konce obce.

Na první utkáni byl pozván divizní S.K.Beskyd Frenštát, právě při otevření hřiště. Toto první utkáni tichavských fotbalistů skončilo výsledkem 11:1 pro hosty. Poslední přípravné utkání před misrovskou sezónou sehrála mužstva S.K. Tichá proti sobě. V té době byl totiž dostatek hráčů, takže existovala dvě družstva.

Avšak později do mistrovské soutěže bylo vybráno a přihlášeno jedno mužstvo, které v sezóně 1945-1946 hrálo v okrsku Valašské Meziříči. Pro zajímavost uvádíme některá mužstva soutěže - Hrachovec, Poličná, Hostašovice, Černotím, Kelč u Hranic, Branky n.M.

Mužstvo hrálo se střídavými úspěchy a skončilo asi v polovině mistrovské tabulky. Do soutěže bylo přihlášeno i družstvo dorostu, toto se však během soutěže rozpadlo. Od mistrovské sezóny 1946 - 1947 je družstvo zařazeno pod okres Frýdek-Místek a hrálo II. třídu tamního okresu. Výkon mužstva od minulé sezóny stoupl natolik, že dokonce bojovalo o postup do I. třídy okresu (nynější okresní přebor). Také v následujícím roce bojovali fotbalisté o postup, ale opět chyběl pověstý krůček k postupu.

Po těchto počátečních úspěších se projevila krize v hráčském kádru a družstvo bylo v roce 1949 z mistrovské soutěže odhlášeno. V té době hrálo mužstvo jen přátelské zápasy. Tato situace trvala až do roku 1954, kdy se fotbalové družstvo opět přihlásilo do soutěže. 

1945 – 1955

V této době existovaly v Tiché dvě samostatné organizace – S.K. Tichá a TJ Sokol Tichá. Po skončení války se činnost tělovýchovné jednoty rozbíhala pomalu. Chyběly finanční prostředky, majetek zabavený v roce 1941 byl částečně zničen. Nechyběl však elán, který znamenal nový rozvoj tělovýchovné činnosti.

Opět se pořádají veřejná cvičení za účasti cvičenců z Tiché a jejího okolí. Vyvrcholením úsilí je účast cvičenců na XI. Všesokolském sletu v Praze. Jednotu reprezentovalo 16 žen, 10 mužů, 2 dorostenky. Členská základna se stále rozrůstá o další mladé nadšence tělovýchovy. V roce 1946 byl do čela jednoty zvolen Bohuslav Genzer, který tuto funkci vykonával plných 20 let.

V roce 1950 doslo ke sloučení S.K. Tichá a TJ Sokol Tichá v jednu organizaci s názvem Tělocvičná jednota Sokol Tichá, který byl v roce 1960 změněn na název Tělovýchovná jednota Sokol Tichá. Oživuje se činnost fotbalového oddílu, přání členů se splnilo, družstva TJ Sokol Tichá hrají opět mistrovské soutěže.

Vrcholem cvičitelského úsilí členů je účast na I. celostátní spartakiádě v Praze v roce 1955, této se z jednoty zúčastnilo 15 žen a 11 mužů.

1956 – 1970

Toto období je poznamenáno zvýšenou aktivitou odboru základní a rekreační tělesné výchovy. Cvičitelskému sboru se za pomoci pedagogů místní ZDŠ podařilo získat do řad cvičenců nové členy. A co bylo potěšitelné, jednalo se především o žactvo a dorost. Cvičenci reprezentují naši jednotu nejen na místních vystoupeních v okolí, ale i na okresních spartakiádách, II. a III. Celostátní spartakiádě v Praze. Nesmíme zapomenout i na Slovenské tělovýchovné slavnosti ve Staré Ľubovni a Trefené v r. 1958, 1959.

Obětavá práce odboru ZRTV a oddílu kopané přinesla své ovoce. TJ Sokol Tichá je v šedesátých létech hodnocena jako jedna z nejlepších vesnických jednot v okrese Nový Jičín.

Největším tělovýchovným svátkem těchto let byla okrskové spartakiáda, pořádaná naší TJ v r. 1959 v Tiché. Na tomto největším veřejném vystoupení v historii TJ se představili cvičenci z širokého okolí za nemalého zájmu diváků, Okrsková spartakiáda se stala svátkem pro celou obec a byla ukázkou dobré organizátorské práce členů TJ.

V roce 1960 došlo v rámci nového územního uspořádání k přeřazení družstev oddílu kopané do nejnižších soutěží okresu Nový Jičín.

1971 – 1980

V sedmdesátých létech se zvyšuje aktivita i v oddílu kopané. Ke každému družstvu je získán školený trenér, zvyšuje se náročnost a kvalita trenérské práce. Projevuje se také zlepšení materiálních podmínek TJ, hlavně zásluhou MNV Tichá.

Cílevědomá práce přináší své ovoce. Družstva dorostu a mužů postupují do okresního přeboru v mistrovské sezóně 1977 – 78. Po ukončení soutěže v červenci 1977 byl uspořádán sportovní den, jehož součástí byl zápas v kopané TJ Sokol Tichá – I. družstvo Baníku Ostrava. Utkání bylo odměnou všem obětavým členům za jejich práci.

Hřiště vybudované v roce 1944 stále více nevyhovovalo potřebám tělovýchovné jednoty. Ve spolupráci MNV Tichá, orgánu tělovýchovy a TJ se započalo s výstavbou nového sportoviště. Přípravné práce začaly v roce 1967, s vlastní výstavbou v roce 1968. Sportoviště bylo vudováno v akci „Z“ a na jeho výstavbě se podíleli nejen členové TJ, ale i mnoho občanů z Tiché. Vybudované dílo představovalo hodnotu přes 1,5 mil korun. Na výstavbě odpracovali občané více jak 30 000 hodin. Poděkování patří všem, kteří se na výstavbě nového sportoviště podíleli. Nový sportovní stánek byl slavnostně předán do užívání TJ při sportovním dni 1. července 1973.

Obě družstva kopané bojují v mistrovských soutěžích se střídavými úspěchy. Vedení TJ si stále více uvědomovalo, že bez stálé systematické práce od nejmenších žáků není možné budovat družstva, která by reprezentovala TJ ve vyšších soutěžích. Proto bylo do soutěžního ročníku 1970/71 přihlášeno do soutěže družstvo žáků. I když žáci po řadu let hráli nejnižší soutěž okresu, přesto se tato práce vyplatila. Úroveň dorostu se zlepšila a mnozí žáci, kteří počátkem 70 let s fotbalem začínali, úspěšně reprezentovali TJ nejen v dorostu, ale i v družstvu dospělých.

Odbor ZRTV byl v této době méně aktivní proti 60. létům. Avšak zásluhou ženské složky jeho činnost neustála. Společně s mateřskou školou a základní školou jsou ve spartakiádních létech 1975 a 1980 pořádány úspěšné sportovní dny. Členky reprezentují TJ na vystoupeních v okresním měřítku a na celostátním vystoupení v Praze.

1980 – 1993

Pro sportovní činnost v tomto období je nemalou překážkou nevyhovující provizorní tělocvična. O stavbě nové se uvažovalo řadu let. Teprve v roce 1987 se v akci „Z“ začalo s výstavbou nové tělocvičny, tato byla v roce 1991 předána tichavské veřejnosti do užívání. Také na této akci se členové TJ podíleli svou bezplatnou brigádnickou pomocí.

Vybudováním tělocvičny získala Tichá důstojný stánek pro další sportovní rozvoj. Je využívána jak našimi sportovci – v zimním období zde trénují všechna tři družstva fotbalistů, zápasníci, tak i širokou veřejností – aerobic pro ženy, rehabilitační cvičení pro ženy, nohejbal, basketbal a další. 

V roce 1986 došlo ke sloučení výborů TJ, oddílu kopané a odboru ZRTV. Byl zvolen jen výbor TJ, který řídí činnost našich složek. V létech 1990 – 91 byli řízením výboru TJ pověřeni celkem 3 členové TJ. Listopad 1989 přinesl veliké změny v naší společnosti, tyto se promítly také do dění v naší TJ. Schválením vlastních stanov v roce 1992 se TJ Sokol Tichá stala nezávislou samostatnou spolkovou organizací s právní subjektivitou. 

1993 – současnost

- připravuje se 

Klíčová slova: sport, fotbal, TJ Sokol Tichá, historie klubu
Zdroj: TJ Sokol Tichá